техничка

 • 51политехника — (грч. poly, technike уметност, вештина) висока техничка школа за инженери по разни гранки на техниката …

  Macedonian dictionary

 • 52резолуција — (лат. resolutio) 1. одлука, заклучок (на состанок, комитет, собрание и сл.) 2. усна наредба или писмено решение на одговорно лице на спис што содржи кратка одлука за прашањето поставено во списот 3. степен до кој некој мерен уред или анализа… …

  Macedonian dictionary

 • 53стручна литература — литература што опфаќа само одделни струки (на пр., техничка, медицинска, музичка итн. литература) …

  Macedonian dictionary

 • 54техницизам — (грч. techne) 1. со овој термин се означува онаа идеологија и практика што ја прогласува техниката како основа и суштина на целокупниот општествен процес и ја негира неопходноста за техниката да се расудува од становиштето на хуманистичките и… …

  Macedonian dictionary

 • 55технички — (грч. technikos) 1. што се однесува на техника 2. извежбан стручен (на пр., техничка изведба) …

  Macedonian dictionary

 • 56централа — (лат. centralis средиштен) 1. главна управна власт на една територија или држава 2. врховна управа на една установа, претпријатие или организација 3. главен град, престолнина 4. место каде што се сместени главните машини на една техничка установа …

  Macedonian dictionary

 • 57уборщица — УБОРЩИЦА, ы, ж Работница, занимающаяся уборкой, наведением порядка, чистоты в помещении; Син.: техничка. Маша, уборщица, вошла и стала убираться (Шукш.) …

  Толковый словарь русских существительных